Kamis, 28 April 2011

Shah Rukh Khan visits the sacred Sufi Shrine of Khawaza Moinuddin Chisty in Ajmer - Photos

Shah Rukh Khan visits the sacred Sufi Shrine of Khawaza Moinuddin Chisty in Ajmer
Shah Rukh Khan visits sacred Sufi Shrine
Shah Rukh Khan

0 Comments:

Posting Komentar